Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

1 Innledning

Fornærmede kan av flere grunner ønske å gjøre seg kjent med dokumentene i straffesaken. På et tidlig stadium kan fornærmede ønske innsyn blant annet for å vurdere om hun eller han skal slutte seg til forfølgningen og/eller fremme, eventuelt be påtalemyndigheten fremme, et erstatningskrav i straffesaken. Fornærmede kan også ønske innsyn for å følge med i saken og eventuelt gi påtalemyndigheten supplerende opplysninger. Etter at saken er avsluttet, kan innsyn være ønskelig blant annet hvis fornærmede overveier å gå til privat søksmål eller reise privat straffesak som følge av overgrepet, eller dersom dokumentene kan ha betydning i en klagesak.

Offerutvalget foreslår at fornærmedes rett til dokumentinnsyn utvides. Det foreslår at fornærmede skal ha samme rett til dokumentinnsyn etter at tiltale er tatt ut som under etterforskningen. Det foreslår også at fornærmede skal kunne kreve utskrift av dokumentene etter at retten har avsluttet behandlingen av saken, uten at det, som i dag, kreves at det har rettslig interesse for fornærmede.