Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

1 Innledning

Avhør av fornærmede under rettssaken kan være en oppskakende og vanskelige opplevelse for fornærmede. Dette kan dels skyldes at han eller hun må gjenoppleve det straffbare forholdet, dels at situasjonen i seg selv kan virke skremmende.

Utvalget mener at det i større utstrekning bør besluttes lukkede dører og/eller referatforbud for den del av saken der det blir lagt fram sterkt belastende opplysninger om fornærmede. Dette kan gjøres uten lovendring.

Offerutvalget foreslår dessuten to lovendringer for at rettsaken skal kunne bli mer skånsom overfor fornærmede; dels at det skal bli lettere å beslutte at tiltalte skal forlate salen under fornærmedes forklaring, og dels at det skal lovfestes at retten kan beslutte lukkede dører og/eller referatforbud av hensyn til (en avdød) fornærmedes ettermæle.