Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

1 Innledning

En straffbar handling fører ofte til at offeret får et erstatningskrav mot lovbryteren. Erstatningskravet kan springe ut av et direkte økonomisk tap som følge av handlingen, eller av et ikke-økonomisk tap i form av smerte, krenkelse, frykt mv. Offerutvalget tilrår at ofrenes erstatningskrav får en sterkere plass i den praktiske strafferetten. Utvalget foreslår, i tillegg til tiltak av mer praktisk karakter, en utvidelse av adgangen til å idømme erstatning (oppreisning) for ikke-økonomisk skade. Det foreslår også å likestille en avdøds samboer (« person vedkommende lever i ekteskapslignende forhold med ») med en avdøds ektefelle når det gjelder rett til oppreisning ved noens død. Videre foreslår det en presisering i og utvidelse av straffelovens regel om at retten skal sette betaling av erstatning som vilkår for å idømme betinget straff.