Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

1 Innledning

Offerutvalgets utredning inneholder i tillegg til de forslagene som er tatt opp til vurdering foran, enkelte andre lovforslag, en rekke forslag til endringer i påtaleinstruksen og forslag om tiltak av annen art. I dette kapittelet skal det kort redgjøres for slike forslag, og for hvordan de er eller vil bli fulgt opp eller for hvorfor de ikke er fulgt opp. Enkelte andre tiltak av betydning for ofre vil også bli nevnt.