Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

1 Innledning

Ofre for kriminalitet oppgir gjennomgående at de har et sterkt, og for en stor del udekket, behov for informasjon. Dette gjelder både informasjon om den aktuelle saken offeret er involvert i, blant annet om hjelpetilbud i den forbindelse, og generell informasjon om strafferettspleien. Offerutvalget foreslår på denne bakgrunn en rekke tiltak for å bedre offerets tilgang til informasjon.

Offerutvalget foreslår for det første at straffelovens regler om informasjon til ofre suppleres. Utvalget foreslår en lovregel om at det skal gis underretning til fornærmede om at det er reist tiltale mot gjerningsmannen, og om at fornærmede har rett til å gjøre seg kjent med tiltalebeslutningen. Videre foreslår utvalget at det lovfestes at offeret skal underrettes straks hvis hans eller hennes erstatningskrav ikke blir fremmet i straffesaken, når det er begjært at det skal fremmes. Utvalget foreslår også at påtalemyndigheten skal opplyse en fornærmet om at det er begått en straffbar handling som han eller hun ikke kjenner til.

Offerutvalget foreslår også viktige endringer i påtaleinstruksen for å utvide politiets og påtalemyndighetens informasjonsplikt overfor offeret. Det foreslår videre at Justisdepartementet sørger for at det utarbeides en generell informasjonsbrosjyre til kriminalitetsofre, og dessuten lokale skriv med informasjon om lokale hjelpetiltak mv, som bør finnes på hvert politikammer. En nærmere redegjørelse for departementets oppfølging av de forslagene som ikke angår endringer i straffeprosessloven, er gitt i kapittel XI.