Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

1 Merknader til endringene i straffeloven

Til straffeloven § 16 nr 2:
, lov-1902-05-22-10-§16 (Strl)

Endringen i § 16 nr 2 er en rent terminologisk endring som henger sammen med endringen av straffeloven § 33.
Til straffeloven § 33:
, lov-1902-05-22-10-§33 (Strl)

Det vises til kapittel X punkt 2. Bestemmelsen svarer til § 64 i Straffelovkommisjonens forslag til ny straffelov alminnelig del, inntatt i NOU 1992:23 side 277 flg. Straffelovkommisjonen bemerker til forslaget (side 187):
« Et vilkår for å kunne idømme innskrenkninger i lovbryterens oppholdsfrihet, er at den straffbare handlingen har vist at oppholdet utgjør en « særlig fare eller plage for andre ». Alternativet « plage » er tatt inn da det kan være behov for et oppholdsforbud uten at man kan si at det foreligger noen direkte fare. Det må være nok at domfeltes nærvær vil innebære en sterk belastning for fornærmede eller andre berørte, f.eks fornærmedes barn.
Oppholdsforbudet skal gjelde et bestemt område. Dette kan begrenses til fornærmedes hjem, men i visse tilfeller vil det være behov for å angi en noe større « sikkerhetssone ».
Varigheten av oppholdsforbudet skal fastsettes i dommen. Både domfelte og påtalemyndigheten kan begjære at forhørsretten ved kjennelse opphever forbudet før tiden, se [bestemmelsens] annet ledd. Forhørsretten har etter denne bestemmelsen også kompetanse til å endre forbudet. Dette kan f.eks være aktuelt hvor fornærmede flytter. Når forbudet åpenbart ikke lenger er nødvendig, kan statsadvokaten helt eller delvis oppheve det, jf [bestemmelsens] tredje ledd. En delvis oppneving av forbudet kan være aktuelt når det ikke lenger er behov for å opprettholde et rettighetstap i den form det ble gitt. Som eksempel kan nevnes at en mann som domfelles for mishandling av sin kone først får forbud mot å oppholde seg både på stedet A hvor hun bor og på stedet B hvor hun arbeider, men forbudet innskrenkes senere til å gjelde bare stedet A fordi konen tar arbeid her. »

Departementet slutter seg til dette.

Overtredelse av forbud ilagt i medhold av § 16 nr 2 jf § 33 straffes etter straffeloven § 342 annet ledd.
Til straffeloven § 53 nr 4:
, lov-1902-05-22-10-§53 (Strl)

Det vises til kapittel VIII punkt 4.
Til straffeloven § 342 annet ledd:
, lov-1902-05-22-10-§342 (Strl)

Det vises til kapittel X punkt 3. Tilføyelsen gjør det straffbart å krenke et pålegg om oppholdsforbud eller lignende som er ilagt av påtalemyndigheten etter straffeprosessloven ny § 222a, på lik linje med krenkelse av forbud ilagt av en domstol etter stri § 33.