Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

2.1 Gjeldende rett

Det følger av strpl § 296 første ledd at vitner som kan gi forklaring som kan antas å være av betydning for saken, bør avhøres muntlig under hovedforhandlingen såfremt ikke særegne forhold er til hinder for det. Ofte vil det være aktuelt å innkalle fornærmede som vitne. Fornærmede har i tilfelle som hovedregel plikt til å møte og forklare seg, jf strpl § 108. Fornærmede avhøres etter de alminnelige regler om avhør av vitner. Retten skal våke over at avhøringen skjer på en måte som er egnet til å fremkalle en klar og sannferdig forklaring og som tar rimelig hensyn til vitnet, jf strpl § 136 første ledd. Bevisførsel om vitnets vandel eller spørsmål som stilles for å svekke vitnets troverdighet, må etter § 134 bare finne sted på den måte og i den utstrekning retten tillater. Dette gjelder også bevisførsel om et vitnes tidligere seksuelle atferd. Dersom slik bevisførsel ikke antas å ha vesentlig betydning for saken, bør retten nekte den. Spørsmål om et vitne har vært straffet, skal som regel stilles og besvares skriftlig. Retten kan også beslutte samme fremgangsmåte ved andre spørsmål om vitnets person eller privatliv. Spørsmål som ikke kommer saken ved, skal retten avvise. Det følger videre av strpl § 136 tredje ledd at rettens formann skal overta avhøringen dersom den foregår på en utilfredsstillende måte eller andre grunner taler for det.

Retten kan beslutte at en tiltalt skal forlate rettssalen under avhør av et vitne, dersom det « er særlig grunn til å frykte at en uforbeholden forklaring ellers ikke vil bli gitt ». jf § 245 første ledd, som gjelder for rettsmøter under etterforskningen, og § 284 første ledd, som gjelder for hovedforhandlingen. Av samme grunn kan også andre personer pålegges å forlate rettssalen. Dersom tiltalte må forlate salen, har han krav på å bli gjort kjent med det som er kommet fram i hans fravær, jf § 245 annet ledd og § 284 tredje ledd. Det er dommeren som avgjør hvordan siktede skal gjøres kjent med hva som ble forklart under hans fravær. Mest praktisk er at dommeren gir et kort referat av det som anses viktig.