Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

2.2 Gjeldende rett i Sverige og Danmark

I Sverige ble ordningen med advokatbistand for fornærmede (målsägandebiträde) på statens bekostning innført i 1988 og utvidet i 1991. Etter ordningen har fornærmede rett til advokat i saker om sedelighetsforbrytelser, hvis det ikke er åpenbart at fornærmede ikke har behov for advokat. Ved andre særlig angitte forbrytelsestyper (forbrytelser mot liv og helse, frihet og fred, ran og grovt ran) skal advokat for fornærmede oppnevnes hvis det på grunn av fornærmedes forhold til den mistenkte eller andre omstendigheter kan antas at fornærmede har behov for advokat (jf lagen (1988: 609) om målsägandebisträde 1 #). I Justitiedepartementets promemoria Ds 1992:24 er det foreslått en ytterligere utvidelse av ordningen. Etter forslaget skal det oppnevnes advokat også ved andre lovbrudd som kan medføre fengselstraff, der det på grunn av fornærmedes personlige forhold og øvrige omstendigheter antas å være et særskilt sterkt behov for slik bistand.

I Danmark ble ordningen med advokatbistand til fornærmede på statens bekostning innført i 1980 og vedtatt utvidet i 1988. Etter ordningen skal det på begjæring oppnevnes advokat for fornærmede i saker om grove sedelighetsforbrytelser (incest, voldtekt og voldtektslignende forhold, utuktig omgang med barn under 15 år skaffet ved tvang eller trusler, eller med person under 18 år som er vedkommendes adoptivbarn e.l.) (retsplejeloven § 741 a stk 1). På begjæring kan retten også oppnevne advokat i saker om andre særskilt oppregnede forhold « når forholdene taler derfor ». Dette er saker om vold mot offentlig tjenestemann, sedelighetsforbrytelser som ikke omfattes av oppregningen i stk 1, drap og forsøk på drap, legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse, hensettelse i hjelpeløs tilstand, tvang, kidnapping og ran (retsplejeloven § 741 a stk 2).