Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

2.2 Offerutvalgets forslag

Offerutvalget peker på at det ofte kreves særlig kunnskap og erfaring for å avhøre barn i sedelighetssaker. Særlig gjelder dette ved avhør av små barn, der det kan oppstå både kommunikasjonsproblemer og tolkningsproblemer. I noen tilfeller vil en erfaren dommer eller en erfaren etterforsker kunne stå for et slikt avhør. Ofte bør avhøret imidlertid overlates til personer utenfor strafferettspleien, mener utvalget. Dommeren må påse at lovens regler overholdes, og at avhøret er rettet mot lovlig innhenting av relevant bevisstoff. Utvalget mener det bør etableres et samarbeid mellom politi, domstolene og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker for avhør av barn i sedelighetssaker. Utvalget kommer også med en del betraktninger om hva slags opplæring og instruksjon som er nødvendig for personer utenfor strafferettspleien som skal foreta avhør, se nærmere NOU 1992:16 side 50.

Offerutvalget foreslår at det fastsettes i strpl § 239 at dommeren skal tilkalle en særlig skikket person til å bistå ved eller under dommerens kontroll foreta avhøret.