Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

2.2 Offerutvalgets forslag

Offerutvalget peker på at rettens adgang til å tilkjenne fornærmede oppreisning i dag er forholdsvis snever. Utvalget viser til at Straffelovkommisjonen i NOU 1983:57 på side 84 har tatt til orde for at det bør vurderes om adgangen til å gi oppreisning for ikke-økonomisk skade bør utvides til nye typer straffbare handlinger. Offerutvalget slutter seg til dette, og peker på at også forbrytelser som innbrudd, ran og legemsfornærmelser kan påføre fornærmede slik tort og smerte at det kan være rimelig at fornærmede tilstås oppreisning. Offerutvalget foreslår på denne bakgrunn å føye til en henvisning til straffeloven § 228 (legemsfornærmelse), § 147 (innbrudd) og kap 25 (utpresning og ran) i oppregningen i § 3-3.