Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

2.2 Offerutvalgets forslag

Offerutvalget peker på at det kan være en oppskakende og vanskelig opplevelse for fornærmede å måtte forklare seg om det som har skjedd, selv om avhøret foretas så skånsomt som mulig. Ved vurderingen av spørsmålet om å utelukke tiltalte må det etter utvalgets mening være berettiget også å ta hensyn til at det kan innebære en uforholdsmessig stor belastning for fornærmede å måtte forklare seg med tiltalte til stede. Dette gjelder særlig hvis fornærmede har blitt utsatt for en voldelig eller på annen måte skremmende handling, eller hvis hun eller han står i et særskilt forhold til tiltalte.

Etter utvalgets syn taler derfor sterke grunner for å utvide adgangen til å pålegge tiltalte å forlate salen under fornærmedes forklaring. Mens det etter dagens ordning bare er hensynet til sakens belysning som er relevant ved avgjørelsen av om tiltalte skal forlate rettssalen under fornærmedes forklaring, bør, etter utvalgets syn, også hensynet til fornærmede – den belastningen forklaringen er for ham eller henne – være relevant. Retten må vurdere konkret og av eget tiltak om hensynet til fornærmede tilsier at tiltalte utestenges. Strpl § 284 og § 245 foreslås endret tilsvarende.