Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

2.3 Offerutvalgets forslag

Offerutvalget foreslår at bistandsadvokatordningen utvides slik at ordningen kan omfatte flere grupper fornærmede enn i dag. Utvalget fremhever at behovet for advokatbistand under etterforskning og hovedforhandling vil variere. Det bør derfor ikke innføres som en obligatorisk ordning at alle fornærmede skal ha krav på bistandsadvokat. Utvalget foreslår at retten gis adgang til å oppnevne en bistandsadvokat etter begjæring fra fornærmede i saker der fornærmede er påført skade eller andre særlige forhold gjør det tilrådelig. Retten må vurdere fornærmedes behov i det enkelte tilfellet.

Offerutvalget uttaler at retten i det enkelte tilfellet nøye skal vurdere hva slags bistand som skal gis, og at retten etter behov kan begrense bistandsadvokatens prosessuelle beføyelser som han eller hun er tillagt i straffeprosessloven kap 9 a.