Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

2.5 Departementets vurdering

Det må antas at ofres stilling i straffesaker styrkes betydelig der de har bistandsadvokat. Hensynet til ofrene taler derfor for at ordningen utvides. Det kan heller ikke ses å foreligge prinsipielle grunner til ikke å utvide bistandsadvokatordningen. Som det fremgår er det bare én høringsinstans som går mot forslaget på prinsipielt grunnlag (Bergen politikammer). Departementet går derfor inn for at bistandsadvokatordningen utvides.

Som det fremgår ovenfor har utvalgets forslag møtt noe kritikk, først og fremst fordi det er for skjønnsmessig. Etter departementets syn bør domstolene gis mer veiledning enn i lovforslaget fra Offerutvalget.

Adgangen til å få oppnevnt bistandsadvokat bør være forbeholdt de ofre som har særlig behov for slik hjelp. Det har lenge vært anerkjent at sedelighetsforbrytelser og strafferettspleiens behandling av disse, er særlig belastende for offeret. Etter gjeldende rett har fornærmede i saker om overtredelse av strl §§ 192-196 rett til bistandsadvokat. Dette er personer som har vært utsatt for utuktig omgang, og som enten var under 16 år da dette skjedde (§§ 195-196), eller som ble voldtatt (§ 192), var bevisstløs e l (§ 193), eller fant seg i overgrepet på grunn av trusel, avhengighetsforhold e l (§ 194). Etter departementets syn bør retten til bistandsadvokat utvides til å gjelde også andre sedelighetsforbrytelser. Departementet foreslår at fornærmede skal ha rett til bistandsadvokat også ved overtredelse av strl §§ 197, 198, 199, 207, 209 og 212 annet ledd annet og tredje punktum.

§ 197 rammer den som har utuktig omgang med noen under 18 år som står under hans eller hennes myndighet eller oppsikt.

§§ 198-199 rammer den som skaffer seg utuktig omgang ved å misbruke stilling eller overordningsforhold.

§ 207 rammer den som har utuktig omgang med slektning i rett nedstigende linje.

§ 209 rammer den som har utuktig omgang med stebarn eller lignende person som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt.

Disse bestemmelsene har bare selvstendig betydning i forhold til bistandsadvokatspørsmålet der den fornærmede er 16 år eller eldre og den seksuelle forbindelsen er ikke er et resultat av vold, tvang, trusler, misbruk av avhengighetsforhold e l. Der slike omstendigheter foreligger vil forholdet også falle inn under en av bestemmelsene i §§ 192-196.1 praksis vil det imidlertid ofte være et svært ulikt styrkeforhold mellom partene også i saker som ikke henføres under §§ 192-194. Man ser også at § 194 (misbruk av avhengighetsforhold), sjelden tas med i tiltalebeslutningen ved siden av f.eks §§ 207 og 209, selv om det kunne vært gjort (se Andenæs og Bratholm: Spesiell strafferett side 116-117).

Utvidelsen foreslås ikke å omfatte overtredelse av § 208, som gjelder samleie mellom søsken. I disse tilfellene kan begge parter straffes (såfremt de er over 18 år), og det synes lite naturlig å oppnevne bistandsadvokater) i slike saker.

§ 212 annet ledd rammer den som foretar utuktig handling med noen under 16 år. Beføling av bryster eller kjønnsorganer anses som utuktig handling. Utuktig handling kan, på samme måte som utuktig omgang, i visse tilfeller ha alvorlige skadevirkninger for den det går ut over. I strl § 212 annet ledd annet punktum er det fastsatt strengere straff der utuktig handling er foretatt under særdeles skjerpende omstendigheter. I tredje punktum angis momenter som særlig skal vektlegges ved vurderingen av om det foreligger slike omstendigheter. Det skal bl.a legges vekt på om forholdet har pågått over lang tid, og om det representerer misbruk av slektskapsforhold.

Det er ved disse groveste formene for utuktig handling behovet for bistandsadvokat er størst. Ordningen foreslås ikke utvidet til å gjelde ved krenkelse av bluferdigehten ved utuktig atferd, jf § 212 første ledd, eller utuktig handling med barn under 16 år hvor det ikke foreligger særdeles skjerpende omstendigheter.

Også andre typer forbrytelser enn sedelighetsforbrytelser vil kunne være svært belastende for offeret, f.eks legemskrenkelser og ran. Etter departementets oppfatning bør det være adgang til å oppnevne bistandsadvokat der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av forbrytelsen vil få en betydelig skade på legeme eller helbred, såfremt fornærmede anses å ha behov for bistandsadvokat.

Som nevnt uttaler utvalget at retten i det enkelte tilfellet bør vurdere hva slags bistand advokaten skal kunne gi på det offentliges bekostning, og med hvilket omfang. Departementet vil for ordens skyld bemerke at dette ikke må forstås som at retten kan avskjære bistandsadvokatens rettigheter slik de er fastlagt i straffeprosessloven kapittel 9 a og i påtaleinstruksen.

Det vises forøvrig til de spesielle merknader til strl § 107 i kapittel XIII punkt 4.

Få hjelp av biladvokat til å heve kjøpet av brukt- og nybil.