Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

2 Etterkontroll

Som det fremgår av kapittel II og XI inngår lovforslagene blant flere tiltak som settes i verk for å bedre kriminalitetsofres stilling. En etterkontroll av lovforslagene bør derfor inngå i en total vurdering av fornærmedes situasjon i straffesaker.

Etter departementets oppfatning bør det ca 4 år etter vedtakelsen av lovforslagene undersøkes hvordan personer som har vært utsatt for kriminalitet (etter vedtakelsen) vurderer sin totale situasjon i forhold til strafferettspleien. Blant annet bør undersøkelsen gi svar på om kriminalitetsofre er tilfredse når det gjelder tilgang på informasjon, dokumentinnsyn, avhør i og utenfor hovedforhandlingen, eventuell bistand fra advokat og deres erstatningrettslige stilling.

Det bør også undersøkes hvordan politiet og påtalemyndigheten vurderer de pliktene de har i forhold til ofre, blant annet informasjonsplikten og plikten til å gi innsyn i sakens dokumenter.

Også fra dommer- og forsvarerhold bør det innhentes uttalelser om erfaringer med reformene.

Ordningen med besøksforbud uten sammenheng med straffesaker bør evalueres særskilt etter en periode på ca 3 år. Personer forbudet tar sikte på å beskytte (herunder personer som mener de har behov for beskyttelse men ikke har fått det) og påtalemyndigheten bør uttale seg om sin vurdering av ordningen. Uttalelser bør også om mulig innhentes fra personer forbudet har rammet eller representanter for dem.