Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

2 Utvidelse av bistandsadvokatordningen 2.1 Gjeldende rett

Etter straffeprosessloven § 107 a har fornærmede i saker om overtredelse av straffeloven §§ 192-196, dvs saker om de groveste sedelighetsforbrytelsene, rett til bistandsadvokat dersom hun eller han ønsker det. Hvis fornærmede er død eller av andre grunner ikke er i stand til å begjære oppnevnt advokat, kan retten i særlige tilfelle oppnevne advokat til å vareta hensynet til fornærmede og fornærme-des nærmeste, jf § 107 b fjerde ledd.

Bistandsadvokaten oppnevnes av retten, jf straffeprosessloven § 107 b første ledd, og bistandsadvokaten skal ha godtgjørelse av staten, jf § 107 a annet ledd og § 107 d.

I saker om andre typer straffbare forhold må eventuell advokatbistand bekostes av fornærmede selv, hvis ikke reglene om fri rettshjelp, jf lov 13 juni 1980 nr 35 om fri rettshjelp, kommer til anvendelse. Utgangspunktet er at det er de ordinære regler om fritt rettsråd som gjelder. Det er imidlertid gitt særlige regler om fri rettshjelp til ofre for kvinnemishandling, og til voldsofre:

En mishandlet kvinne har rett til fritt rettsråd i forbindelse med straffesaken mot gjerningsmannen uten hensyn til hennes inntekt eller formue. Hun skal heller ikke betale egenandel (jf Justisdepartementets rundskriv G-101/83). Kvinnen har rett til fritt rettsråd i forbindelse med at forholdet anmeldes til politiet og i forbindelse med senere politiavhør av henne. Hun kan la seg bistå av advokat under hovedforhandlingen i straffesaken mot gjerningsmannen (Justisdepartementets rundskriv G 62/87 E).

Med kvinnemishandling siktes i denne forbindelse særlig til fysisk mishandling, tvang og trusler fra en person som kvinnen er gift med eller lever sammen med. Rettshjelptilbudet skal også omfatte advokatbistand til f.eks prostituerte som utsettes for mishandling, trusler og tvang fra kunder og halliker. Derimot tar ordningen ikke sikte på straffbare handlinger mot kvinner i andre forbindelser.

En advokat som er oppnevnt for en mishandlet kvinne etter disse reglene, har ikke de prosessuelle rettighetene som en bistandsadvokat som er oppnevnt etter reglene i straffeprosessloven kapittel 9 a har. Påtaleinstruksen gir imidlertid enkelte rettigheter for en slik advokat. Påtaleinstruksen § 8-10 tredje ledd fastslår at advokaten skal varsles og ha rett til å være til stede under politiets avhør av fornærmede. Advokaten har rett til å protestere mot spørsmål til fornærmede, og til å stille henne ytterligere spørsmål. Påtaleinstruksen § 17-2 slår fast at advokaten skal ha melding om hel eller delvis henleggelse av saken.

Voldsofre har krav på fri rettshjelp uten økonomisk behovsprøving ved erstatningssøksmål mot skadevolderen, jf Justisdepartementets rundskriv G-38/89. Dersom det er reist straffesak mot skadevolderen, er det en forutsetning at erstatningskravet er begjært tatt med i straffesaken mot skadevolderen, men at kravet likevel enten ikke ble fremmet av påtalemyndigheten eller ikke i sin helhet ble pådømt av retten.