Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

3.1 Gjeldende rett

Verken siktede eller forsvareren har etter loven rett til å være til stede under avhør av barn i sedelighetssaker etter strpl § 239. Under forberedelsen av straffeprosessloven foreslo Straffeprosesslovkomiteen en bestemmelse om at påtalemyndigheten og forsvareren skulle ha rett til å være til stede under avhøret, men dette ble ikke fulgt opp av departementet, under henvisning til den motstanden forslaget møtte hos høringsinstansene, se Ot.prp.nr.35 (1978-1979) side 188-190.

Påtaleinstruksen § 8-10 første ledd inneholder en generell regel om at politiet kan tillate at forsvareren er til stede ved avhør av vitner dersom dette kan skje uten skade for etterforskningen. Bestemmelsen gjelder ved politiavhør, og kan ikke ha betydning for dommeravhør.

I Bjerke og Keiseruds Straffeprosessloven med kommentarer bind II side 53, er det uttalt at på bakgrunn av forarbeidene til § 239, bør partene ikke gis adgang til å være til stede under dommeravhør, selv om det neppe vil anses som noen saksbehandlingsfeil om det skjer. Dersom det unntaksvis blir aktuelt å la partene få være til stede, vil det for øvrig være mest naturlig at forklaringen avgis i rettsmøte etter vanlige regler, mener forfatterne. Dette er neppe den alminnelige oppfatningen i dag, idet det i noen grad tillates at forsvarer er til stede under avhøret.