Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

3.1 Gjeldende rett

En alminnelig regel om adgang til å ilegge noen besøksforbud, finnes ikke i norsk rett. Særregler finnes imidlertid. I tillegg til de som er nevnt under punkt 2 over, kan følgende nevnes:

Etter ekteskapsloven § 92 annet ledd kan retten, når særlige grunner tilsier det, forby en ektefelle å komme til den eiendommen eller boligen der den andre ektefellen oppholder seg. I motivene nevner departementet som eksempel på situsjoner hvor bestemmelsen kan komme til anvendelse, tilfeller hvor et samlivsbrudd må gjennomføres med tvang, eller tilfeller der det er fare for at ektefellen eller barna vil bli utsatt for overgrep ( Ot.prp.nr.28 (1990-1991) side 141).

Dersom straffprosesslovens vilkår for å pågripe noen er oppfylt, jf strpl §§ 171 flg, kan påtalemyndigheten sette vilkår om besøksforbud i stedet for pågripelse hvis den mistenkte samtykker, jf strpl § 181. Retten kan sette tilsvarende vilkår i stedet for fengsling, jf strpl § 188.