Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

3.1 Gjeldende rett

Det følger av domstolloven § 124 første ledd at rettsmøter er offentlige hvis ikke annet er bestemt ved lov eller ved beslutning av retten i medhold av lov. Med offentlighet i rettsmøtet følger i utgangspunktet både fri adgang for publikum (åpne dører) og fri adgang til å referere (referatadgang) fra rettsmøtet, jf domstolloven § 131.

Retten kan imidlertid i ikke liten utstrekning beslutte å utelukke offentligheten. Etter domstolloven § 125 kan retten beslutte forhandling for lukkete dører når hensynet til statens forhold til en fremmed makt eller hensynet til ærbarhet krever det. I straffesaker kan retten dessuten beslutte forhandling for lukkede dører bl.a dersom hensynet til privatlivets fred krever det, eller et vitne ber om det av grunner som retten « finner fyldestgjørende ». jf domstolloven § 126. Retten er med dette gitt en betydelig frihet til å beslutte at dørene skal lukkes for å beskytte de impliserte i saken mot påkjenningen ved en offentlig rettsforhandling. Selv om dørene lukkes, kan det gis adgang til forhandlingen for enkelte andre enn de som har med saken å gjøre, hvis særlige grunner taler for det, jf domstolloven § 129.

Ingen må gjengi offentlig noe av forhandlingen i et rettsmøte utenfor hovedforhandlingen i straffesaker hvis ikke retten ved kjennelse har gitt samtykke, jf domstolloven § 131 første ledd. Ellers er det som hovedregel adgang til å referere. Men retten kan forby helt eller delvis offentlig gjengivelse av forhandlingene og dommen hvis hensynet til privatlivets fred krever det, jf domstolloven § 131 femte ledd. Det kan nedlegges referatforbud også om saken går for åpne dører.