Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

3.2 Gjeldende rett i Sverige og Danmark

I § 3 i den svenske loven om målsägandebiträde fastsettes det at advokaten skal ivareta fornærmedes interesse i saken og være til hjelp og støtte for fornærmede. Det heter videre at det ikke er advokatens oppgave å prosedere erstatningskrav i anledning forbrytelsen når dette gjøres av påtalemyndigheten. I Justitiedepartementets promemoria Ds 1992: 24 side 37 flg omtales den siste delen av bestemmelsen nærmere. Det fremgår at formålet er å unngå dobbeltarbeid. I den enkelte sak er det ofte praktisk at bistandsadvokaten forbereder og utfører erstatningsprosedyren, heter det. Fornærmede og advokaten bør i samråd med aktor bli enige om hvilken arbeidsdeling som skal gjelde (side 39). Det foreslås forøvrig en endring av ordlyden på dette punktet, slik at det fremstår som en plikt for bistandsadvokaten å prosedere fornærmedes erstatningskrav der dette ikke gjøre av påtalemyndigheten.

I den danske retsplejeloven § 741 c fastsettes det at bistandsadvokaten har rett til å være til stede under avhør av fornærmede og til dokumentsinnsyn. Bistandsadvokatens prosessuelle stilling er ikke regulert nærmere, og det er derfor overlatt til retten konkret å fastlegge advokatens beføyelser. Det opplyses fra det danske justisdepartementet at advokaten alltid vil få adgang til å prosedere spørsmål i relasjon til erstatningsfastsettelse og prosessuelle spørsmål omkring lukking av dørerne mv. Derimot bør advokaten ikke gis adgang til å prosedere skyldspørsmålet og straffeutmålingen.