Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

3.3 Offerutvalgets forslag

Offerutvalget understreker at det er meget viktig at bistandsadvokaten kjenner rammene for sin oppgave, og redegjør deretter for hvilke oppgaver utvalget mener bistandsadvokaten har og bør ha, før, under og etter hovedforhandlingen. Det vises til NOU 1992:16side 28-29. Utvalget vier spørsmålet om arbeidet med fornærmedes erstatningskrav særlig oppmerksomhet. Utvalget finner at det etter loven er uklart om det faller inn under bistandsadvokatens oppgaver å prosedere erstatningskravet når det fremmes av fornærmede selv etter strprl § 428. Det peker på at forberedelse av erstatningskravet vil være en av de viktigste oppgavene bistandsadvokaten har. Utvalget kan imidlertid ikke se at hensynet til fornærmede tilsier at bistandsadvokaten prosederer fornærmedes erstatningskrav. Selve prosedyren av erstatningskravet bør derfor, etter utvalgets oppfatning, ikke falle inn under bistandsadvokatens oppgaver. Hovedregelen bør være at påtalemyndigheten prosederer det erstatningskrav som fornærmede vil fremme.

Offerutvalget foreslår at bestemmelsen i strprl § 107 c annet ledd siste punktum om at retten kan beslutte at bistandsadvokaten skal fratre når bevisførselen er avsluttet, erstattes med en regel om at bistandsadvokaten som hovedregel skal fratre når fornærmede har avgitt forklaring. Utvalget kan ikke se at det er nødvendig av hensyn til fornærmede at advokaten følger resten av hovedforhandlingen. Dersom saken skal pådømmes i forhørsrett, eller dersom den fornærmede ikke skal avhøres under hovedforhandlingen, bør det etter utvalgets oppfatning vurderes om det i det hele tatt er nødvendig at bistandsadvokaten er til stede.