Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

3.4 Departementets vurdering

Offerutvalget har i forbindelse med dette punktet dels fremlagt forslag til to lovendringer som gjelder offentlighet i saker hvor fornærmede er død, og dels kommet med en generell anbefaling om at domstolene oftere bør beslutte å lukke dørene eller nedlegge referatforbud i straffesaker av hensyn til fornærmede.

Departementet går inn for at domstolloven endres slik som foreslått av utvalget. Etter departementets oppfatning dreier dette seg om en presisering og ikke en innskrenkning av området for offentlighet. Departementet finner det hensiktsmessig at det fremgår uttrykkelig av loven at det er adgang til å lukke dørene eller nedlegge referatforbud av hensyn til fornærmedes ettermæle. Departementet kan ikke se at dette reiser problemer i forhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 6 eller Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 14.

Hovedregelen er fremdeles at straffesakene skal gå for åpne dører og at det kan refereres fra dem. Det er domstolene som må vurdere om hensynet til fornærmedes privatliv eller ettermæle likevel tilsier lukkete dører eller referatforbud i deler av straffesaken. Ved vurderingen må det blant annet has for øye at straffesaken ikke i unødig grad skal være en ekstra belastning for offeret.