Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

3 Bistandsadvokatens oppgaver. særlig om prosedyren av fornærmedes erstatningskrav og bistandsadvokatens tilstedeværelse under hovedforhandlingen 3.1 Gjeldende rett

Straffeprosessloven § 107 c første ledd fastsetter at bistandsadvokaten skal vareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling i saken. Advokaten skal også gi fornærmede slik annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken.

Før hovedforhandlingen vil dette innebære at bistandsadvokaten skal gi fornærmede den informasjon som hun eller han har bruk for, bl.a om gangen i etterforskningen, om reglene for varetekt og om gangen i hovedforhandlingen. Bistandsadvokaten bør også formidle kontakt til psykolog, lege eller andre deler av hjelpeapparatet, hvis fornærmede har behov for det. Det er videre en oppgave for bistandsadvokaten å forberede fornærmedes erstatningskrav, blant annet å skaffe dokumentasjon for kravet.

Bistandsadvokaten skal varsles om og har rett til å være til stede ved politiavhør og rettslige avhør av fornærmede, jf straffeprosessloven § 107 c annet ledd. Under avhørene har bistandsadvokaten rett til å protestere mot spørsmål til fornærmede som ikke kommer saken ved eller som er stilt på en utilbørlig måte, og kan også selv stille spørsmål, jf straffeprosessloven § 107 c tredje ledd. Bistandsadvokaten har også rett til å være til stede ved andre rettergangsskritt hvor fornærmede er til stede, så som åstedsbefaring o l (jf Bjerke og Keiserud Straffeprosessloven med kommentarer side 306.)

Etter påtaleinstruksen § 16-4 skal politiet uoppfordret sende bistandsadvokaten kopi av fornærmedes forklaring. Videre skal bistandsadvokaten ha melding om hel eller delvis henleggelse, jf påtaleinstruksen § 17-2. I slike tilfeller kan det være aktuelt at bistandsadvokaten bistår fornærmede med å klage over henleggelsen. Når det er tatt ut tiltale, skal politiet straks sende sakens dokumenter til bistandsadvokaten, jf straffeprosessloven § 264 a. Bistandsadvokaten har rett til å uttale seg om tidspunktet for hovedforhandlingen, strpl § 264 a.

Bistandsadvokaten skal varsles om, og har rett til å være til stede ved hovedforhandlingen i saken, jf straffeprosessloven §§ 275 første punktum og § 107 c andre ledd. Bistandsadvokaten kan protestere mot spørsmål som blir stilt til fornærmede, og har rett til å stille fornærmede ytterligere spørsmål. Bistandsadvokaten skal gis adgang til å uttale seg om prosessuelle spørsmål som angår fornærmede, jf § 107 c siste ledd. I forhold til skyld- og straffespørsmålet skal bistandsadvokaten normalt ikke stille spørsmål til siktede og andre vitner ( Ot.prp.nr.63 (1980-1981) side 21-22).

Bistandsadvokaten har rett til å uttale seg om det borgerlige rettskravet, også når kravet fremmes av påtalemyndigheten etter straffeprosessloven § 427, jf straffeprosessloven § 107 c fjerde ledd. Etter avtale med aktor kan det være aktuelt at bistandsadvokaten i disse tilfellene prosederer erstatningskravet i stedet for aktor. Videre vil bistandsadvokaten kunne bistå fornærmede med å fremme erstatningskravet selv etter straffeprosessloven § 428. Når fornærmede fremmer erstatningskravet etter straffeprosessloven § 428, følger det av § 428 annet ledd, jf § 404, at fornærmede får partsrettigheter som en saksøker i en privat straffesak. Fornærmede kan da, selv eller ved advokat, holde innledningsforedrag, føre bevis, stille spørsmål, prosedere og legge ned påstand med hensyn til det borgerlige kravet.

Når bevisførselen er over, kan retten bestemme at bistandsadvokaten skal fratre, jf straffeprosessloven § 107 c annet ledd siste punktum. Retten må her foreta en konkret vurdering. Hvis bistandsadvokaten vil uttale seg om det borgerlige rettskrav som fremmes av påtalemyndigheten, eller selv skal prosedere et borgerlig rettskrav på vegne av fornærmede, vil det ikke være aktuelt å bestemme at bistandsadvokaten skal fratre. Det kan også være andre grunner til at bistandsadvokaten bør være til stede under hele hovedforhandlingen. I og med at bistandsadvokaten skal forklare domsresultatet for fornærmede, må det tas hensyn til om bevisene i saken ligger slik an at det kan synes rimelig at bistandsadvokaten også er til stede under prosedyren og straffutmålingen (jf Ot.prp.nr.53 (1983-1984) side 76).

Etter hovedforhandlingen vil det være en oppgave for bistandsadvokaten å forklare domsresultatet for fornærmede. Det vil videre være naturlig å hjelpe fornærmede i vurderingen av om en eventuell avgjørelse om erstatningskrav skal ankes, og eventuelt hjelpe fornærmede med å søke voldsoffererstatning fra staten. Det vil også være aktuelt å formidle kontakt til andre innen hjelpeapparatet.

Dersom man har fått oppnevnt en bistandsadvokat av det offentlige, og/eller føler at man ikke er fornøyd med oppfølgingen har får fra sin nåværende advokat kan du lese om hvordan du bytter på denne nettsiden.