Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

3 Likestilling av samboere og ektefeller ved oppreisning for forvoldelse av en annens død

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt har voldt en annens død, kan pålegges å betale avdødes ektefelle, barn eller foreldre oppreisning, jf skl § 3-5 annet ledd. Utvalget foreslår å likestille en avdøds samboer med en avdøds ektefelle når det gjelder rett til oppreisning i slike tilfeller. Ingen av høringsinstansene går imot forslaget, og også departementet mener forslaget bør gjennomføres. Det vises til de spesielle merknadene til bestemmelsen i kapittel XIII punkt 3.