Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

3 Underretning om at et borgerlig rettskrav ikke fremmes i straffesaken

Straffeprosessloven § 427 fastsetter at påtalemyndigheten i en offentlig straffesak på begjæring kan fremme borgerlige krav som nevnt i § 3. Oftest vil det være tale om krav om erstatning rettet mot gjerningsmannen av fornærmede. Straffeprosessloven § 236 bestemmer at første gang den fornærmede blir avhørt, skal avhørspersonen spørre om fornærmede har krav som han eller hun ønsker at påtalemyndigheten skal ta med i saken etter strpl § 3. Krav mot siktede fra den umiddelbart skadelidte, f.eks krav om oppreisning fra et voldsoffer, kan påtalemyndigheten bare nekte å fremme i straffesaken hvis kravet er åpenbart ugrunnet, eller hvis det ville være til uforholdsmessig ulempe for behandlingen av straffesaken om kravet ble fremmet i forbindelse med denne, jf strpl § 427 annet ledd.

Straffelovkommisjonen uttalte i sin første delutredning, NOU 1983:57 side 84, at den ville vurdere å foreslå innført en regel som pålegger påtalemyndigheten å underrette den umiddelbart skadelidte dersom det borgerlige rettskravet ikke tas med under straffesaken. Offerutvalget uttaler at det er enig i at det bør gis slik underretning til fornærmede. Skadelidte vil da ha anledning til å protestere eller påklage avgjørelsen til overordnet påtalemyndighet ( NOU 1992:16 side 33 høyre spalte). Regelen forslås innarbeidet i strpl § 427.

Ingen av høringsinstansene har reist innvendinger mot dette forslaget. Hordaland statsadvokatembeter og politimesteren i Asker og Bærum støtter det uttrykkelig.

Departementet slutter seg til Straffelovkommisjonens og Offerutvalgets syn. Forøvrig vises til merknadene til endringen i strpl § 427 i kapittel XIII punkt 4.