Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

4.1 Informasjon

Behovet for informasjon understrekes sterkt og ofte av kriminalitetsofre. Ofrenes behov for informasjon knytter seg både til politiets og rettsvesenets behandling av saken, relevante rettsregler, aktuelle hjelpetilbud og offerets rettigheter og eventuelle plikter i forbindelse med saken.

Departementet legger stor vekt på arbeidet med informasjonstiltak. På bakgrunn av forslag fra Offerutvalget (jf NOU 1992:16 side 30-33) er departementet i ferd med å utarbeide en generell informasjonsbrosjyre for kriminalitetsofre. Arbeidet ventes å være ferdig i 1994. Departementet har også sendt ut et rundskriv til alle landets politikamre med pålegg om at det ved hvert kammer utarbeides et kort informasjonsskriv til kriminalitetsofre om lokale helsetilbud, krisesentre ol. I tillegg til disse informasjonstiltakene kan det nevnes at Sosialdepartementet har gitt en utredningsgruppe i oppdrag å utarbeide en håndbok for ofre for kriminalitet og deres pårørende. Justisdepartementet bistår med råd til utredningsgruppen.