Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

4.1 Straff elevrådets forslag og departementets høringsbrev

I forbindelse med høringen av Offerutvalgets utredning foreslo Straffelovrådet at reglene om dommeravhør skulle kunne anvendes også i forhold til psykisk utviklingshemmede. Departementet sendte 19 oktober 1993 spørsmålet på høring. I høringsbrevet het det blant annet:
« Straffelovrådet har fremsatt et forslag om at reglene om dommeravhør av vitner under 14 år i sedelighetssaker skal kunne gis tilsvarende anvendelse ved avhør av psykisk utviklingshemmede. Fra dommere og fra medisinsk sakkyndige har Justisdepartementet fått samme oppfordring. Departementet ber om høringsinstansenes syn på dette.
Straffelovrådet begrunner forslaget slik:
« Spørsmålet om dommeravhør av psykisk utviklingshemmede ble reist i avgjørelsen i Rt-1992-569. En mann ble domfelt for overtredelse av bl.a strl § 212 første ledd nr 2, ved at han hadde befølt en psykisk utviklingshemmet pike på 18 år. Fornærmede ble hverken avhørt av politiet, ved dommeravhør, ved bevisopptak eller for retten. Om anvendelse av reglene om dommeravhør i et tilfelle som dette, fremhevet førstvoterende:
« Spørsmålet om dommeravhør i saker om seksuelle overgrep mot psykisk utviklingshemmede, reiser spesielle avgrensningsspørsmål som bør vurderes av lovgiver. Etter min mening ville det, ut fra de samme hensyn som ved avhør av barn, ha vært naturlig og rimelig å anvende reglene om dommeravhør analogisk i et tilfelle som det foreliggende. Og i ettertid kan man se at det hadde vært ønskelig om den siste samtalen psykolog Hestetun hadde med B – som fant sted etter at domfelte var siktet – hadde skjedd under kontroll av en dommer. Jeg peker på betydningen av at bevisene i en slik sak sikres på en mest mulig betryggende måte. » Rt-1992-569 (s. 573).
Straffelovrådet vil fremheve at hensynet til siktedes rettssikkerhet tilsier at man bør ha anledning til å bruke den samme fremgangsmåte ved avhør av psykisk utviklingshemmede som ved avhør av barn. Bestemmelsen i strpl. § 239 bør derfor åpne for samme fremgangsmåte for psykisk utviklingshemmede.
Dersom Straffelovrådets forslag følges opp, må også bestemmelsen i strpl. § 298 endres.
Straffelovrådet finner grunn til å tilføye at det selvsagt vil bero på et konkret skjønn hvorvidt man bør velge mellom dommeravhør eller ordinært vitneavhør i retten. »
En reform som foreslått av Straffelovrådet kan gjennomføres ved følgende endringer i straffeprosessloven:

I motivene bør det understrekes at man ikke automatisk skal bruke dommeravhør når fornærmede har en psykisk utviklingshemming. Politiet og eventuelt dommeren må vurdere i det enkelte tilfellet om hensynet til vitnet og/eller til rettssikkerheten tilsier at denne fremgangsmåten brukes. Man bør ha for øye aldersgrensen for barn på 14 år. Der vitnets mentale alder fremstår som lavere enn det, synes avhør etter regelen i § 239 å være aktuelt. Departementet ber om synspunkter på om dette er et egnet kriterium… »

Høringsbrevet ble sendt til følgende instanser:

Sosialdepartementet

Riksadvokaten

Den norske Dommerforening

Den Norske Advokatforening

Den norske lægeforening

Norsk Psykologforening

Norsk Vernepleierforbund

Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE).