Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

4.2 Støttetiltak

Offerutvalget understreker at ofre for kriminalitet har behov for hjelp og støtte ( NOU 1992:16 kapittel VIII). Departementet er enig med utvalget i at det er behov for en utvidelse av støttevirksomheten.

I forbindelse med forebyggingsprogrammet Trygghet og nærhet i hverdagen, er det vedtatt at det i løpet av 1994 skal etableres et kompetansesenter for voldsoffer arbeid, i første omgang for en forsøksperiode på fire år. Senteret skal være en koordinerende instans for voldsofferarbeid, drive informasjon, tilby undervisning til ulike læresteder, drive forsøksvirksomhet og forskning.

Offerutvalget foreslår at Justisdepartementet tar skritt for å bygge ut hjelpeapparatet for kriminalitetsofre, f.eks etter modell av den svenske ordning ( NOU 1992:16 side 72). Den svenske ordningen, « brottsofferjouren ». er kontorer der ofre kan henvende seg for å få informasjon, samtale om sin sak, og få juridisk, sosial og/eller psykologisk hjelp. Ordningen er delvis finansiert av det offentlige. Tilsvarende ordninger finnes i Storbritannia og Irland. I St.prp.nr.1 for 1994 er det forutsatt at det i Norge som en forsøksordning skal opprettes særskilte mottak av denne typen i noen større politidistrikter. Kompetansesenteret for voldsofferarbeid vil få i oppgave å stå for utviklingen av dette prosjektet.

Offerutvalget foreslår også at det bevilges penger for å opprette egne hjelpesentre til eldre voldsofre ( NOU 1992:16 side 59). Sosial- og helsedepartementet har i flere år bevilget midler til prosjekter vedrørende vold mot eldre, og arbeider med informasjon, forskning og utvikling av tiltak. Sosial- og helsedepartementet er i ferd med å utarbeide en informasjonsbrosjyre til alle kommuner vedrørende vold mot eldre. Informasjonsbrosjyren tar utgangspunkt i prosjektet « Vern for eldre ». som prøves ut i Manglerud bydel i Oslo. Prosjektet prøver ut en tiltaksmodell for en « formidler » eller « krisehjelper » som formidler konkret hjelp til eldre voldsofre. Siktemålet med informasjonsbrosjyren er å spre informasjon om Manglerud-modellen til andre norske kommuner.