Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

4.3 Helsetjenester

Offerutvalget mener at det i hele landet bør etableres helsetjenester for ofre for voldtekt og andre seksuelle overgrep, eventuelt også andre voldsofre, etter mønster av voldtektsmottaket ved Akuttetaten i Oslo kommune. Utvalget foreslår at det nedsettes et interdepartementalt utvalg for å utarbeide rammene for en slik mottaksordning (NOU 1992: side 59). Oppfølgingen av dette hører i første rekke under Sosial- og helsedepartementet, som ikke har funnet det hensiktsmessig å nedsette et slikt utvalg. Dette henger dels sammen med at organiseringen av helsetjenestene hører under kommunene og fylkeskommunene, ut fra rammer som Sosial- og helsedepartementet setter. Dels henger det sammen med at tilbud til voldsofre etter Sosial- og helsedepartementets syn som hovedregel bør integreres i det vanlige helsepersonells hverdag. Bare i de store byene kan det etter Sosial- og helsedepartementets syn være aktuelt med særskilte mottak for voldtektssofre, eventuelt voldsofre generelt. Kompetansesenteret for

Side 47

voldsofferarbeid vil som en av sine oppgaver kunne stimulere til etablering av voldtekts- eller voldsoffermottak i de store byene som ikke allerede har et slikt helstilbud. Kompetansesenteret skal også arbeide med å bedre helsepersonells kunnskap om kriminalitetsofres reaksjoner og behov generelt (jf NOU 1992:16 side 64-65).