Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

4.6 Studier av voldsutviklingen

Offerutvalget peker på at det i flere land er satt ned komiteer som skal utrede årsaker til og virkninger av den alarmerende utviklingen for voldsforbrytelser, og peke på tiltak som kan demme opp for den. Offerutvalget mener den dystre utviklingen av voldskriminalitet kunne tilsi at tilsvarende studier ble foretatt hos oss ( NOU 1992:16 side 15).

Departementet er enig i at det er ønskelig med mest mulig kunnskap om disse spørsmålene, og støtter derfor forskningarbeid om ulike former for kriminalitet. Voldskriminalitet vil også i stor grad ha lokale og individuelle årsaker, noe som politiet gjennom lokal etterretning vil avdekke og sammenfatte. Slik kunnskap legges til grunn for politiets prioriterte innsats mot voldskriminalitet, blant annet aksjonene mot gatevold som er satt i verk i de større byene. Det kan også nevnes at Justisdepartementet og Kulturdepartementet samarbeider om en handlingsplan mot vold i billedmedia. Videre vil det ved kompetansesenteret for voldsofferarbeid finne sted forskning om voldskriminalitet. Det antas på denne bakgrunn ikke å være hensiktsmessig å sette ned et utvalg for dette formålet.