Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

4.8 Innskrenkning av retten til fritt forsvarervalg

Offerutvalget anbefaler at forslaget om innskrenkningen i retten til fritt forsvarervalg som var foreslått i Justisdepartementets høringsnotat 12 september 1991 om bekjempelse av kriminalitet side 11-13, tas til følge ( NOU 1992:16 side 29). Dette forslaget følges likevel ikke opp i denne omgang, på bakgrunn av Justiskomiteens uttalelser i forbindelse med behandlingen av St.meld.nr.23 (1991-1992) Om bekjempelse av kriminalitet (Innst.S.nr.192 side 30).