Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

4.9 Etterforskning av saker om seksuelle overgrep mot barn

Departementet arbeider for å oppnå en heving av politiets etterforskningskompetanse i saker om seksuelle overgrep mot barn. Grunn – og etteropplæringen ved Politihøgskolen skal styrkes. Blant annet har Politihøgskolen utvidet sitt halvårlige etteropplæringskurs fra én til to uker og økt antallet kursdeltakere på hvert kurs betydelig. Den tverrfaglige rådgivningsgruppen som bistår departementet med spørsmål om dommeravhør av barn mv (se nærmere omtale i kapittel VII), er også bedt om å drøfte hvordan man kan bedre opplæringen av personell som etterforsker seksuelle overgrepssaker.

Videre skal Kriminalpolitisentralen (Kripos) tilføres nye stillinger for etterforskere med spisskompetanse på dette feltet, som kan bistå lokale politikamre i seksuelle overgrepssaker.