Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

4 Andre tiltak for å gjøre hovedforhandlingen og andre avhørssituasjoner mer skånsomme for fornærmede

Før fornærmede forklarer seg for retten, skal han eller hun spørres om personlige data, herunder om bopel, jf strpl § 130. Av frykt for tiltalte kan imidlertid fornærmede ønske å holde sin hjemmeadresse skjult. Utvalget peker derfor på at dersom fornærmede ikke ønsker det, bør det ikke kreves at fornærmede oppgir sin adresse i påhør av tiltalte. I stedet for å be fornærmede om muntlig å opplyse sin adresse, kan han eller hun bes om å skrive den ned til retten. Departementet slutter seg til dette, som kan gjennomføres uten lovendring.