Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

4 Endring i påtaleinstruksen for å bedre offerets adgang til sakens dokumenter

Offerutvalget påpekte at de hensyn som tilsier at offeret bør få adgang til sakens dokumenter under etterforskningen og etter at retten har avsluttet behandlingen av saken, også gjør seg gjeldende der påtalemyndigheten har truffet beslutning om å henlegge saken. Innsynsrett vil da blant annet kunne ha betydning dersom fornærmede vil påklage avgjørelsen eller overveier å reise privat straffesak. Dette, og hensyn til harmoni mellom straffeprosessloven og påtaleinstruksen tilsier at man må endre regelen i påtaleinstruksen § 4-1, slik at fornærmedes rett til innsyn etter denne bestemmelsen ikke avhenger av at det foreligger « rettslig interesse ».        Departementet er enig i dette, og vil sørge for at påtaleinstruksen § 4-1 endres i tråd med dette.