Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

4 Erstatning til fornærmede og andre skadelidte som vilkår ved betinget dom

Hvis lovbryteren får betinget dom, skal retten sette som vilkår at domfelte betaler fornærmede slik erstatning som denne har rett til og gjør krav på, og som retten mener den domfelte har evne til å betale, jf straffeloven § 53 nr 4.

Det er antatt at begrepet erstatning i stri § 53 nr 4 også omfatter oppreisning, se f.eks Bratholm og Matningsdals kommentarutgave til straffeloven 1991 side 222. Offerutvalget foreslår likevel å endre straffeloven § 53 nr 4 slik at det kommer klart fram at også oppreisning er omfattet av bestemmelsen.

Andre skadelidte enn fornærmede kan etter straffeprosessloven § 3 også få sine krav pådømt under straffesaken. Etter straffeprosessloven § 3 siste ledd omfattes de da av begrepet fornærmede i forhold til straffeprosessloven. Denne utvidelsen av begrepet fornærmede gjelder imidlertid ikke i forhold til straffeloven. Dersom det skal settes vilkår om erstatningsbetaling til andre skadelidte, må dette etter gjeldende rett forankres i strl § 53 nr 3. Offerutvalget foreslår at andre skadelidte enn fornærmede likestilles med fornærmede i strl § 53 nr 4.

Ingen av høringsinstansene har uttrykt motforestillinger mot de foreslåtte endringene av strl § 53 nr 4.

Likestillingsombudet peker i sin høringsuttalelse på at det også bør avsies fullbyrdelsesdom når betaling av erstatning settes som vilkår ved betinget dom. På denne måten unngår man at erstatningskravet faller bort hvis domfelte soner straffen.

Departementet er enig i at straffeloven § 53 nr 4 bør endres som foreslått av Offerutvalget. Det deler også den oppfatning som er kommet til uttrykk i Likestillingsombudets høringsuttalelse.