Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

4 Underretning om at det er foretatt en straffbar handling

Strpl § 229 annet ledd fastsetter at dersom det er grunn til å tro at fornærmede ikke er kjent med at det er foretatt en straffbar handling, og fornærmedes begjæring er nødvendig for påtale, kan påtalemyndigheten gjøre fornærmede kjent med opplysningene, og spørre om han eller hun begjærer påtale. Etter Offerutvalgets oppfatning bør fornærmede ha krav på slik informasjon. Utvalget foreslår at ordlyden i straffeprosessloven § 229 annet ledd endres tilsvarende.

Ingen av høringsinstansene går mot forslaget, og det støttes uttrykkelig av Hordaland statsadvokatembeter, og politimesteren i Bergen.

I uttalelsen fra Hordaland statsadvokatembeter heter det:
« Forslaget til endring av straffeprosessloven § 229 annet ledd er etter min oppfatning høyst påkrevet. I stor utstrekning praktiseres regelen allerede idag som en skal-regel idet politi/påtalemyndighet har behov for å avhøre fornærmede under etterforskningen for i tilstrekkelig grad å få belyst saken. Oftest spørres også fornærmede om påtalebegjæring, hvilket bør være obligatorisk. »

I uttalelsen fra politimesteren i Bergen heter det:
« En er enig i forslaget til presisering av plikten til å avklare disse forhold med fornærmede. Dette ligger som en naturlig del av etterforskningen, og gjøres således vanligvis rutinemessig av etterforskeren. En tillater seg å reise spørsmålet om det ikke heller bør stå politiet i stedet for påtalemyndigheten. »

Departementet slutter seg til Offerutvalgets syn. Da spørsmålet om å erstatte « påtalemyndigheten » med « politiet ». som foreslått av politimesteren i Bergen, ikke har vært på høring, og heller ikke har vært tatt opp av andre høringsinstanser, vil departementet ikke i denne omgangen foreslå en slik endring.

Forøvrig vises det til kommentaren til § 229 annet ledd i kapittel XIII punkt 4.