Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

Erstatningsadvokat

Hvis du er blitt påført en skade eller et varig men kan du være berettiget til erstatning. Når det gjelder personskader er det offentlige ordninger som kan forskuttere en mulig erstatning fra privatpersoner.

Du kan selvfølgelig også kreve erstatning ved kontraktsbrudd, for eksempel hvis boligen eller bilen du har kjøpt har en mangel det ikke er opplyst om.

Det kan være belastende å fremføre slik krav på egen hånd. Derfor er det advokater som har spesialisert seg på akkurat slike saker. De kalles gjerne erstatningsadvokater.

Men hva kan du egentlig kreve erstatning for, hvor mye kan du kreve og hvordan kan erstatningsadvokaten hjelpe deg?

Det skal vi se på her.

Hva kan du kreve erstatning for?

Det er en lang rekke situasjoner som kan gi grunnlag for erstatning. Et vilkår for de fleste typer erstatning er at det kan dokumenteres et økonomisk tap i forbindelse med saken: Det kan være tap av inntekt, utgifter til behandling eller noe annet.

Et unntak for at det må være et økonomisk tap er menerstatning. Dette skal være en kompensasjon for tapt livsutfoldelse forårsaket av skaden eller overgrepet.

Typiske saker om erstatning er:

Hvor mye kan du få i erstatning?

Som nevnt skal det vises til et økonomisk tap som skal kompenseres. Alle utgifter eller tap som på en eller annen måte kan relateres til skaden eller hendelsen skal være med.

Når det gjelder slike faktorer som tap av framtidig inntekt, kan det være vanskelig å gi et godt regnestykke. Det holder ikke å bare tenke på et tall. Et erstatningskrav skal begrunnes godt.

Når det gjelder erstatning for ikke-økonomisk tap, altså menerstatning, er det heller ingen fasit. Det er noen tabeller som kan gi litt veiledning, men for en stor del fastsettes den etter skjønn.

Hva kan en erstatningsadvokat hjelpe med?

Hvis du først setter i gang en prosess om å søke erstatning, er det viktig å få med alle poster det er mulig å få kompensasjon for, samt hvilke beløp det er mulig å kreve.

En erfaren advokat har innsikt i reglene og erfaring fra liknendne saker. Vedkommende kan raskt utmåle erstatningskrav som det kan være realistisk å få gjennomslag for.

I tillegg til å beregne det økonomiske tap er det juridiske vurderinger som skal gjøres angående ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng.

Ansvarsgrunnlaget er den skadevoldende handlingen som ligger til grunn for kravet. Ansvarsgrunnlaget kan være både subjektivt, altså avhengig av skyld fra skadevolder, eller objektivt.

Kravet til årsakssammenheng er at det må påvises at det økonomiske tapet er en direkte konsekvens av den skadevoldende handlingen. Her kan det noen ganger hevdes at det kan være andre årsaker til for eksempel psykiske lidelser som har oppstått i etterkant.

Utover det rent juridiske kan erstatningsadvokaten dessuten avhjelpe deg personlig i det som kan bli en vanskelig prosess.

Hva koster en erstatningsadvokat?

Normalt vil du få en fri konsultasjon hvor du presenterer ditt tilfelle for advokaten, og får en tilbakemelding på hva du kan få hjelp til videre.

Prisen vil avhenge av det enkelte advokatfirmas satser og omfanget av arbeidet som legges ned.

Det er imidlertid flere forsikringsordninger som inkluderer rettshjelp. I noen saker er det også mulig å søke fri rettshjelp. Advokaten vil kunne hjelpe deg med å finne ut om du gjennom disse ordningene kan ha krav på å få dekket kostnadene ved å føre erstatningssaken.

Hvor finner jeg advokat erstatningsrett?

De fleste advokatfirmaer tar imot erstatningssaker.

Det kan imidlertid være en fordel å bruke en advokat som har spesialisert seg akkurat på erstatningssaker.

Disse profilerer seg gjerne også som erstatningsadvokater på sin nettside.

Et firma som har ført et stort volum av erstatningssaker med gjennomgående gode resultater er Advokat Teigland i Oslo. De tar også saker over hele landet i tillegg til hovedstaden.

Erstatning etter yrkesskade

Har du problemer med å jobbe etter en yrkesskade? Da kan du ha rett på yrkesskadeerstatning.

Slike tilfeller er mer vanlig enn man skulle tro. Faktisk meldes det om rundt 22 000 tilfeller med arbeidsrelaterte uhell årlig i henhold til statistikker fra SSB.

Hva som regnes som yrkesskade eller arbeidsskade kan noen ganger være litt diffust. Mange oppsøker derfor advokat for å hjelpe seg i prosessen.

Den gode nyheten er at mulighetene for yrkesskadeerstatning er godt dekket i Norge gjennom Nav og en obligatorisk yrkesskadeforsikring alle arbeidsgivere er forpliktet til å tegne.

Eksempler yrkesskade

Tilfeller som kan betegnes som yrkesskader er godt beskrevet i forskrifter.

Typiske saker er der man har kuttet av fingre eller andre legemsdeler under arbeidet. Det kan også være skader forårsaket av fall på arbeidsplassen.

Videre kan du bli utsatt for giftige kjemiske stoffer eller stråling mens du arbeider. Typiske sykdommer som regnes som yrkesskade på grunn av slike forhold er bronkitt, kreft og diverse allergier.

Nos som ikke faller inn under yrkesskade-begrepet er belastningsskader og psykiske sykdommer.

Hva du kan kreve i yrkesskadeerstatning

Det viktigste kravet er dekning av tapt arbeidsfortjeneste. Det kan også dukke opp andre kostnader eller forhold som gir rett på en økonomisk dekning eller kompensasjon.

Erstatning for tapt inntekt

Dersom du har hatt redusert arbeidsinntekt på grunn av overgang til trygdeordninger som følge av yrkesskaden, kan du kreve differansen opp til lønnsinntekten din i den aktuelle perioden.

Tap av framtidige inntekter

Hvis du har tapt arbeidsevnen permanent, vil du ha et inntektstap som kumulerer seg fram til du faller for alderspensjonsgrensen.

Tap av framtidig inntekt kan være vanskelig å regne ut. Forsikringsselskapene bruker en standardisert beregningsmåte hvor de tar med alderen din på skadetidspunktet, hvilken uførhetsgrad som er fastslått og Folketrygdens grunnbeløp.

Tap av merutgifter

Utover tap av inntekt kan du også ha mange ekstra kostnader som følge av skaden eller sykdommen.

Det kan være pleie, medisiner og behandling hos lege, psykolog eller fysioterapeut. Det kan også være advokatutgifter i forbindelse med forsikringssaken.

Noen av disse kostnadene kan dekkes direkte av Nav. De øvrige må du søke medtatt i yrkesskadeerstatningen.

Husk at alle disse utgiftene skal dokumenteres. Det er derfor viktig å ta vare på alt av kvitteringer.

Tap av framtidige merutgifter

På samme måte som framtidig arbeidsinntekt kan du kreve erstatning for framtidige merutgifter.

Disse merutgiftene må sannsynliggjøres ut fra din nåværende situasjon, og kan beregnes helt fram til vanlig pensjonsalder.

Hjemmearbeidstap

Når du ikke kan gå på jobb, er det heller ikke gitt at du kan gjøre noe hjemme.

Det gjelder vanlig husarbeid, vedlikehold av bolig, hagearbeid, dekkskift og barnepass. Du kan derfor søke dekket kostnadene ved hjelp til disse gjøremålene.

Hjemmearbeidstap inkluderer ikke typiske fritidsaktiviteter som det å jobbe på hytta.

Menerstatning

Menerstatning er erstatning for en begrensning av livsutfoldelse som ikke kan måles i penger.

Er du ikke lenger i stand til å gå en vanlig søndagstur, lider du riktignok ikke noe økonomisk tap. Du kan likevel være berettiget til et økonomisk vederlag for den reduksjonen i livskvalitet dette innebærer.

Størrelsen på menerstatningen utmåles etter forskjellige faktorer som medisinsk invaliditet, alder og varighet.

Menerstatning gis som en engangsutbetaling.

Oppreisning

Det kan også fremmes et krav om oppreisning. Oppreisning er det vi noen ganger kaller tort og svie.

Det er ikke nødvendig å vise til et økonomisk tap for å kreve oppreisning. Derimot skal det være utvist en stor grad av skyld hos arbeidsgiver eller noen denne er ansvarlig for. Vi snakker om forsett eller grov uaktsomhet.

Utmålingen av en slik erstatning baserer seg i stor grad på skjønn. Her inngår en vurdering av konsekvensene for arbeidstaker og graden av skyld hos arbeidsgiver. Beløpene holder seg gjerne mellom 20 000 og 150 000 kroner.

Tap av forsørger

Endelig kan det gis erstatning til gjenlevende ektefelle, samboer eller barn til den som omkommer i forbindelse med en arbeidsulykke.

Bruk av advokat i forbindelse med yrkesskader

Som vi har sett er det bredt spekter av tilfeller forbundet med yrkesskader. Man skal være godt inne i de forskjellige medisinske tilstandene og kunne forstå utregningene fra forsikringsselskapet eller Nav.

Mange velger derfor å la seg bistå av advokat under prosessen. Nødvendige advokatutgifter kan dekkes av den samme yrkesskadeforsikringen.

I slike tilfeller kan det være gunstig å velge en advokat som har spesialisert seg på akkurat erstatningsrett.

Les også erstatning etter yrkessykdom.

Advokat Eirik Teigstad

Advokat Eirik Teigstad

Advokat Eirik Teigstad arbeider som bistandsadvokat for voldsutsatte over hele landet, med hovedvekt på Oslo og det sentrale Østlandet. Han er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Teigstad AS, som er et advokatfirma som spesialiserer seg på å bistå voldsutsatte og følgelig har fokus på rettsområdene personskadeerstatning og strafferett.

Teigstad bistår for det meste klienter som er utsatt for seksuelle overgrep, familievold, ran eller grov vold.

Han samarbeider med Landsforeningen for voldsofre.

 • Advokatfirma: Advokatfirmaet Teigstad AS
 • Adresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo
 • Mobil: 932 83 220
 • E-Post: teigstad@advokat-teigstad.no
 • Nettside: www.advokat-teigstad.no

Advokat Brit Kjelleberg

Advokat Brit Kjelleberg

Fast oppnevnt bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Har mange års erfaring med hovedvekt på strafferett, både som bistandsadvokat og forsvarer, og kjenner således saksgangen i denne type saker svært godt fra flere sider.

I tillegg til ovennevnte arbeider jeg hovedsakelig med barnefordeling- og barnevernsaker, men vårt firma vil kunne bistå våre klienter med de fleste saker.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

 • Advokatfirma: Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS
 • Adresse: Kristian Augusts gate 12, 0164 Oslo
 • Mobil: 95949493
 • Telefon: 21095995
 • Faks: 21095996
 • E-Post: bk@avco.no
 • Nettside: www.avco.no

Advokat Håkon Brækhus

Advokat Håkon Brækhus

Mange års erfaring som aktør i rettsvesenet. Har tidligere jobbet i politiet og i domstolene og har omfattende erfaring med straffesaker, herunder som bistandsadvokat. Håkon Brækhus er fast medlem i Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater.

 • Advokatfirma: Advokatfirmaet Brækhus
 • Adresse: Arbins gate 7, 0253 Oslo
 • Mobil: 48 30 50 02
 • Telefon: 22 44 09 10
 • Faks: 22 44 09 00
 • E-Post: hbr@advokatbraekhus.no
 • Nettside: www.advokatbraekhus.no

Advokat Lene Wallem

Advokat Lene Wallem

Arbeider som bistandsadvokat i Oslo, og har bred erfaring som bistandsadvokat, og arbeider primært med saker vedr.
erstatning etter personskade, bl.a.
voldsoffererstatning fra staten
erstatningssak mot skadevolder
yrkesskadeerstatning/yrkessykdom
bilskade
pasientskade
rettferdsvederlag fra staten

Øvrige fagområder:
– barnesaker (barnefordeling/barnevern
– skifte/økonomisk oppgjør etter
samlivsbrudd

 • Advokatfirma: Advokatfirmaet advokat.no AS
 • Adresse: Pb 8913 Youngstorget, 0028 Oslo (Torggt. 10, Oslo sentrum)
 • Mobil: 93269811
 • Faks: 22828445
 • E-Post: wallem@advokat.no

Advokat Andreas Møller

Advokat Andreas Møller

– Partner og leder for prosedyreavdelingen hos advokatfirmaet Møller AS.

– Opptrer jevnlig for domstolene

– Fagfelt:
Bistandsadvokat
Mangler ved fast eiendom
Arbeidsrett
Familierett
m.m.

 • Advokatfirma: Advokatfirmaet advokat.no AS
 • Adresse: Postboks 8913 Youngstorget
 • Mobil: 92 07 75 70
 • Telefon:
 • Faks: