Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

III Høringen

NOU 1992:16 Sterkere vern og økt støtte for kriminalitetsofre ble sendt på høring 18 juni 1992 med høringsfrist 1 oktober 1992. Utredningen ble sendt til følgende instanser:

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kulturdepartementet

Kommunaldepartementet

Sosialdepartementet

Høyesterett

Lagmannsrettene

Herreds- og byrettene

Riksadvokaten

Samtlige politimestre

Regjeringsadvokaten

Straffelovrådet

Barneombudet

Likestillingsombudet

Den norske Dommerforening

Den Norske Advokatforening

Norges Juristforbund

Politiembetsmennenes landsforening

Norsk Politiforbund

Lensmannsetetatens Landslag

Norges Lensmannslag

Forsvarergruppen av 1977

Juridisk rådgivning for kvinner – JURK

Juss-Buss

Den norske lægeforening

Norsk Psykologforening

Norsk Sosionomforbund

Norsk forening for kriminalreform – KROM

Redd Barna

Norsk Folkehjelp

Røde Kors

Rettspolitisk forening

Støttesenteret mot Incest, Agder

Støttesenter mot Incest, Finnmark

Støttesenter mot Incest, Oslo

Norsk Krisesenterforbund

Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold

Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn

Norges Husmorforbund

Norsk Kvinnesaksforening

Norske Kvinnelige Juristers forening

Norges Kristelige Juristforbund

Barnepoliklinikken ved Aker sykehus

Norsk pensjonistforbund

Departementet sendte dessuten den delen av utredningen som berører spørsmålet om offentlighet ved straffesaksbehandlingen ( NOU 1992:16 side 38-39) på høring til pressens organisasjoner 19 oktober 1993, med frist 6 desember 1993.

Høringsinstansene var:

Norske Avisers Landsforbund

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Departementet har mottatt uttalelse fra

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kommunaldepartementet

Sosialdepartementet

Eidsivating lagmannsrett

Nord-Troms herredsrett

Senja Sorenskriverembete

Trondheim byrett

Sorenskriveren i Stjør- og Verdal

Riksadvokaten, vedlagt uttalelser fra

Eidsivating statsadvokatembeter

Hordaland statsadvokatembeter

Statsadvokatene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane

Statsadvokatene i Nordland

Politimestrene i Asker og Bærum, Bergen, Bodø, Halden, Haugesund, Oslo, Romerike og Trondheim

Regjeringsadvokaten

Straffelovrådet

Barneombudet

Likestillingsombudet

Datatilsynet

Fylkesmennene i Hordaland, Troms, Vest-Agder og Østfold

Den norske Dommerforening

Den Norske Advokatforening

Norsk Politiforbund

Lensmannsetatens Landslag

Norges Lensmannslag

Den norske lægeforening

Norsk Psykologforening

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Redd Barna

Støttesenter mot Incest, Bergen og Hordaland

Støttesenter mot Incest, Kristiansand

Støttesenter mot Incest, Oslo

Romerike krisesenter

Kristiansand krisesenter

Krisesenter og nødtelefon for kvinner i Bergen

Krisesenter for kvinner, Tromsø

Sunnmøre krisesenter

Norsk Kvinnesaksforening

Seksjon for Seksuelt misbrukte barn, Aker sykehus

Norsk pensjonistforbund

Forsvarergruppen av 1977

Advokat Solveig Kristine Høgtun

Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold avga i desember 1992 en rapport til Justisdepartementet om voldsofres erfaring med offentlige etater. Rapporten har inngått i departementets bakgrunnsmateriale ved vurderingen av Offerutvalgets forslag.

Departementet vil gjøre rede for høringsinstansenes synspunkter i forbindelse med behandlingen av de enkelte punktene i lovforslaget som uttalelsene tar opp.

I løpet av høringsrunden kom det opp et spørsmål om loven burde endres slik at reglene om dommeravhør av barn i sedelighetssaker kunne komme til anvendelse også ved mistanke om seksuelle overgrep mot psykisk utviklingshemmede. Dette ble sendt på særskilt høring, se nærmere kapittel VII punkt 4.