Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

IX Bistandsadvokat 1. Innledning

I 1981 ble det fastsatt at ofre for voldtekt skal gis rett til hjelp av en advokat. Ordningen ble begrunnet med den spesielle situasjonen den fornærmede i en voldtektssak ofte vil være i under straffesaken. I 1985 ble ordningen utvidet til å gjelde også andre ofre for grove sedelighetsforbrytelser. Offerutvalget slår fast at erfaringene med ordningen hittil må sies å være gode. Utvalget foreslår derfor at ordningen utvides, slik at også ofre for andre typer forbrytelser skal kunne få oppnevnt bistandsadvokat. På den annen side kan ikke Offerutvalget se at det er behov for at advokaten følger resten av hovedforhandlingen etter at den fornærmede har forklart seg. Utvalget foreslår derfor at hovedregelen skal være at bistandsadvokaten bare skal følge straffesaken inntil fornærmede har avgitt forklaring. Et eventuelt erstatningskrav som fornærmede måtte ha, skal som hovedregel prosederes av den møtende aktor, ikke av bistandsadvokaten, mener utvalget.