Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

Ot.prp.nr.33 (1993-1994). Om lov om endringer i straffeprosessloven mv (styrking av kriminalitetsofres stilling)

I Proposisjonens hovedinnhold

II Bakgrunnen for forslaget

III Høringen

IV Fornærmedes rett til informasjon
1 Innledning
2 Underretning om at det er reist tiltale og om rett til innsyn i tiltalebeslutningen
3 Underretning om at et borgerlig rettskrav ikke fremmes i straffesaken
4 Underretning om at det er foretatt en straffbar handling

V Fornærmedes rett til dokumentinnsyn
1 Innledning
2 Fornærmedes rett til dokumentinnsyn før retten har avsluttet behandlingen av saken
3 Fornærmedes rett til dokumentinnsyn etter at retten har avsluttet behandlingen av saken
4 Endring i påtaleinstruksen for å bedre offerets adgang til sakens dokumenter

VI Hovedforhandlingen og andre rettsmøter
1 Innledning
2 Utvidelse av adgangen til å pålegge siktede å forlate salen under fornærmedes forklaring
3 Innskrenking av offentlighet av hensyn til fornærmede
4 Andre tiltak for å gjøre hovedforhandlingen og andre avhørssituasjoner mer skånsomme for fornærmede

VII Dommeravhør i sedelighetssaker
1 Innledning
2 Avhørspersonen
2.1 Gjeldende rett
2.2 Offerutvalgets vurdering
2.3 Høringsinstansenes syn
2.4 Departementents vurdering
3 Forsvareren
3.1 Gjeldende rett
3.2 Offerutvalgets forslag
3.3 Høringsinstansenes syn
3.4 Departementents vurdering
4 Ofre med psykisk utviklingshemming
4.1 Straff, elevrådets forslag og departementets høringsbrev
4.2 Høringsinstansenes syn
4.3 Departementets vurdering

VIII Erstatning fra lovbryteren
1 Innledning
2 Utvidelse av adgangen til å idømme oppreisning til fornærmede
2.1 Gjeldende rett
2.2 Offerutvalgets forslag
2.3 Høringsinstansenes syn
2.4 Departementets vurdering
3 Likestilling av samboere og ektefeller ved oppreisning for forvoldelse av en annens død
4 Erstatning til fornærmede og andre skadelidte som vilkår ved betinget dom

IX
Bistandsadvokat
    1 Innledning
2 Utvidelse av bistandsadvokatordningen
2.1 Gjeldende rett
2.2 Gjeldende rett i Sverige og Danmark
2.3 Offerutvalgets forslag
2.4 Høringsinstansenes syn
2.5 Departementets vurdering
3 Bistandsadvokatens oppgaver. særlig om prosedyren av fornærmedes erstatningskrav og bistandsadvokatens tilstedeværelse under hovedforhandlingen
    3.1 Gjeldende rett
3.2 Gjeldende rett i Sverige og Danmark
3.3 Offerutvalgets forslag
3.4 Høringsinstansenes syn
3.5 Departementets vurdering

X Besøksforbud
1 Innledning
2 Besøksforbud som ledd i en strafferettslig reaksjon
2.1 Gjeldende rett
2.2 Offerutvalgets vurdering

2.3 Høringsinstansenes syn
3 Besøksforbud som ikke er ledd i en strafferettslig reaksjon
3.1 Gjeldende rett
3.2 Gjeldende rett i andre nordiske land
3.3 Offerutvalgets forslag
3.4 Høringsinstansenes syn
3.5 Departementets vurdering

XI Andre forslag
1 Innledning
2 Offererklæring
3 Endringer i påtaleinstruksen
3.1 Økt informasjon til fornærmede
3.2 Fornærmedes forklaring
3.3 Beslaglagte gjenstander
4 Andre tiltak
4.1 Informasjon
4.2 Støttetiltak
4.3 Helsetjenester
4.4 Styrking av offerperspektivet i politiet
4.5 Kriminalstatistikken
4.6 Studier av voldsutviklingen
4.7 Voldsoffererstatning
4.8 Innskrenkning av retten til fritt forsvarervalg
4.9 Etterforskning av saker om seksuelle lovbrudd mot barn

XII Administrative og økonomiske konsekvenser. Etterkontroll
1 Administrative og økonomiske konsekvenser
2 Etterkontroll

XIII Merknader til de enkelte bestemmelser
1 Merknader til endringene i straffeloven
2 Merknader til endringene i domstolloven
3 Merknader til endringene i skadeserstatningsloven
4 Merknader til endringene i straffeprosessloven

Utkast til lov om endringer i straffeprosessloven mv (styrking av kriminalitetsofres stilling)
I
II