Bistandsadvokatlisten: Finn din bistandsadvokat

Advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat. Finn en bistandsadvokat i nærheten av deg!

Erstatning etter yrkesskade

Har du problemer med å jobbe etter en yrkesskade? Da kan du ha rett på yrkesskadeerstatning.

Slike tilfeller er mer vanlig enn man skulle tro. Faktisk meldes det om rundt 22 000 tilfeller med arbeidsrelaterte uhell årlig i henhold til statistikker fra SSB.

Hva som regnes som yrkesskade eller arbeidsskade kan noen ganger være litt diffust. Mange oppsøker derfor advokat for å hjelpe seg i prosessen.

Den gode nyheten er at mulighetene for yrkesskadeerstatning er godt dekket i Norge gjennom Nav og en obligatorisk yrkesskadeforsikring alle arbeidsgivere er forpliktet til å tegne.

Eksempler yrkesskade

Tilfeller som kan betegnes som yrkesskader er godt beskrevet i forskrifter.

Typiske saker er der man har kuttet av fingre eller andre legemsdeler under arbeidet. Det kan også være skader forårsaket av fall på arbeidsplassen.

Videre kan du bli utsatt for giftige kjemiske stoffer eller stråling mens du arbeider. Typiske sykdommer som regnes som yrkesskade på grunn av slike forhold er bronkitt, kreft og diverse allergier.

Nos som ikke faller inn under yrkesskade-begrepet er belastningsskader og psykiske sykdommer.

Hva du kan kreve i yrkesskadeerstatning

Det viktigste kravet er dekning av tapt arbeidsfortjeneste. Det kan også dukke opp andre kostnader eller forhold som gir rett på en økonomisk dekning eller kompensasjon.

Erstatning for tapt inntekt

Dersom du har hatt redusert arbeidsinntekt på grunn av overgang til trygdeordninger som følge av yrkesskaden, kan du kreve differansen opp til lønnsinntekten din i den aktuelle perioden.

Tap av framtidige inntekter

Hvis du har tapt arbeidsevnen permanent, vil du ha et inntektstap som kumulerer seg fram til du faller for alderspensjonsgrensen.

Tap av framtidig inntekt kan være vanskelig å regne ut. Forsikringsselskapene bruker en standardisert beregningsmåte hvor de tar med alderen din på skadetidspunktet, hvilken uførhetsgrad som er fastslått og Folketrygdens grunnbeløp.

Tap av merutgifter

Utover tap av inntekt kan du også ha mange ekstra kostnader som følge av skaden eller sykdommen.

Det kan være pleie, medisiner og behandling hos lege, psykolog eller fysioterapeut. Det kan også være advokatutgifter i forbindelse med forsikringssaken.

Noen av disse kostnadene kan dekkes direkte av Nav. De øvrige må du søke medtatt i yrkesskadeerstatningen.

Husk at alle disse utgiftene skal dokumenteres. Det er derfor viktig å ta vare på alt av kvitteringer.

Tap av framtidige merutgifter

På samme måte som framtidig arbeidsinntekt kan du kreve erstatning for framtidige merutgifter.

Disse merutgiftene må sannsynliggjøres ut fra din nåværende situasjon, og kan beregnes helt fram til vanlig pensjonsalder.

Hjemmearbeidstap

Når du ikke kan gå på jobb, er det heller ikke gitt at du kan gjøre noe hjemme.

Det gjelder vanlig husarbeid, vedlikehold av bolig, hagearbeid, dekkskift og barnepass. Du kan derfor søke dekket kostnadene ved hjelp til disse gjøremålene.

Hjemmearbeidstap inkluderer ikke typiske fritidsaktiviteter som det å jobbe på hytta.

Menerstatning

Menerstatning er erstatning for en begrensning av livsutfoldelse som ikke kan måles i penger.

Er du ikke lenger i stand til å gå en vanlig søndagstur, lider du riktignok ikke noe økonomisk tap. Du kan likevel være berettiget til et økonomisk vederlag for den reduksjonen i livskvalitet dette innebærer.

Størrelsen på menerstatningen utmåles etter forskjellige faktorer som medisinsk invaliditet, alder og varighet.

Menerstatning gis som en engangsutbetaling.

Oppreisning

Det kan også fremmes et krav om oppreisning. Oppreisning er det vi noen ganger kaller tort og svie.

Det er ikke nødvendig å vise til et økonomisk tap for å kreve oppreisning. Derimot skal det være utvist en stor grad av skyld hos arbeidsgiver eller noen denne er ansvarlig for. Vi snakker om forsett eller grov uaktsomhet.

Utmålingen av en slik erstatning baserer seg i stor grad på skjønn. Her inngår en vurdering av konsekvensene for arbeidstaker og graden av skyld hos arbeidsgiver. Beløpene holder seg gjerne mellom 20 000 og 150 000 kroner.

Tap av forsørger

Endelig kan det gis erstatning til gjenlevende ektefelle, samboer eller barn til den som omkommer i forbindelse med en arbeidsulykke.

Bruk av advokat i forbindelse med yrkesskader

Som vi har sett er det bredt spekter av tilfeller forbundet med yrkesskader. Man skal være godt inne i de forskjellige medisinske tilstandene og kunne forstå utregningene fra forsikringsselskapet eller Nav.

Mange velger derfor å la seg bistå av advokat under prosessen. Nødvendige advokatutgifter kan dekkes av den samme yrkesskadeforsikringen.

I slike tilfeller kan det være gunstig å velge en advokat som har spesialisert seg på akkurat erstatningsrett.

Les også erstatning etter yrkessykdom.